Algemene voorwaarden

Op al onze diensten, werkzaamheden en overeenkomsten zijn van toepassing de algemene voorwaarden van SA-INT Security B.V. en van Safety Intelligence B.V. Hieronder worden onze algemene voorwaarden digitaal ter beschikking gesteld. Op verzoek zullen wij aan u onze algemene voorwaarden toezenden.

Algemene voorwaarden
van SA-INT Security B.V.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
> De Klant: de wederpartij van SA-INT Security B.V. bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1 of

overige bepaling hierin genoemd;
> Bedrijf: SA-INT Security B.V., gevestigd te Hengelo;

1.2 SA-INT Security is een besloten vennootschap.

1.3 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en verzorgd door SA-INT Security B.V.

1.4 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeven van SA-INT Security en van al degene die voor SA-INT Security werkzaam zijn, direct of indirect.

1.5 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

1.6 De door SA-INT Security B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2 – Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden maakt deel uit van alle overeenkomsten (mondeling of schrijftelijk) van opdracht of dienstverlening, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door SA-INT Security B.V., van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten/ opdrachten tussen de Klant en SA-INT Security B.V., respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door SA-INT Security B.V. gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voorzover SA-INT Security B.V. deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd.

2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert, dit in de geest van de gemaakte afspraken en/of overeenkomsten.

Artikel 3 – Gegevens en informatie

3.1 SA-INT Security B.V. is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de Klant alle door SA-INT Security B.V. verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door SA-INT Security B.V. gewenst heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de Klant de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrek komen voor rekening van de Klant.

3.2 De Klant is gehouden SA-INT Security B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan SA-INT Security B.V. verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

4.1 Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier bedoeld, verplicht het bedrijf zich tot het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking, tot dergelijke normale dienstverlening behoort in ieder geval niet het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijkte stellengeschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen de klant en een of meer derden.

4.2 SA-INT Security B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de Klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

4.3 Het bedrijf is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties.

4.4 De klant is verplicht om SA-INT Security B.V. op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen dienst en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden.

4.5 Alle Offertes van het bedrijf verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de klant schriftelijk zijn aanvaard. Door de klant gedane verzoeken tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden, doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door het bedrijf schriftelijk zijn aanvaard.

4.6 Indien de overeenkomst niet voor een bepaalde tijd wordt aangegaan, dan wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd.

4.7 Elk van de partijen is gerechtigd een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

4.8 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij door Klant of SA-INT Security B.V. bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode te kennen is gegeven dat de Overeenkomst bij einde van de termijn afloopt.

4.9 Elk der partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst. Elk der partijen is tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.

Artikel 5 – Intellectuele vermogensrechten

5.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die SA-INT Security B.V. bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)-contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan SA-INT Security B.V., voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

5.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SA-INT Security B.V. is het de Klant niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren onverminderd het bepaalde in Artikel 6.3.

Artikel 6 – Geheimhouding

6.1 SA-INT Security B.V. is verplicht de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op SA-INT Security B.V. een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of de Klant, SA-INT Security B.V. van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven

6.2 SA-INT Security B.V. en al degenen die voor SA-INT Security B.V. werkzaam zijn, direct of indirect zijn, indien zij optreden in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis hebben genomen aan te wenden voorzover deze naar hun redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

6.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van SA-INT Security B.V. is het de Klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van SA-INT Security B.V. openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van SA-INT Security B.V. , op de Klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien de Klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

6.4 SA-INT Security B.V. mag eenzijdig van bovenstaande bepaling afwijken op het moment dat SA-INT Security B.V. of een (voormalig) medewerker door justitie of andere overheidsautoriteiten wordt aangesproken ten aanzien van een mogelijk (strafrechtelijk) vergrijp door klant.

Artikel 7 – Prijswijziging en factureren

7.1 Indien tijdens de duur van de door het bedrijf met de klant gesloten overeenkomst kost prijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in de lonen en andere arbeids-voorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe kosten, is het bedrijf gerechtigd het met de klant overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop het bedrijf en de klant de overeenkomst hebben gesloten.

7.2 Indien SA-INT Security heeft aangegeven dat SA-INT Security factureert aan de hand van de door Klant voor akkoord getekende urenverantwoording van het Personeel, dan is Klant verantwoordelijk voor de juiste invulling van gewerkte uren en overuren en van door het Personeel gemaakte onkosten. Indien Klant weigert de urenverantwoording voor akkoord te tekenen heeft SA-INT Security B.V. het recht het aantal door het Personeel gewerkte uren zelf vast te stellen overeenkomstig de opgave van de werknemer dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsomvang.

Artikel 8 – Honorarium

8.1 De Klant is aan SA-INT Security B.V. een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij SA-INT Security B.V. gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum.

9.2 Indien de Klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is SA-INT Security B.V. gerechtigd, nadat hij de Klant tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van SA-INT Security B.V., vanaf de vervaldag de Klant de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

9.3 Alle buitengerechtelijke kosten die SA-INT Security B.V. heeft in verband met de incasso van een vordering op de Klant zijn voor rekening van de Klant.

9.4 Alle kosten die SA-INT Security B.V. heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen de Klant zijn voor rekening van de Klant, ook voorzover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij SA-INT Security B.V. als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

9.5 SA-INT Security B.V. behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant daartoe naar het oordeel van SA-INT Security B.V. aanleiding geeft – van de Klant gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan SA-INT Security B.V. gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

9.6 Zoals niet alle facturen aan SA-INT Security B.V. is voldaan heeft SA-INT Security B.V. het recht om alle (originele) informatie en materialen van de Klant onder zicht te houden en deze dus niet aan de Klant te retourneren.

9.7 Het Bedrijf is bevoegd aan het begin van de termijn, waarover moet worden betaald, haar factuur bij de klant in te dienen. In dat geval is de klant verplicht tot betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. In alle andere gevallen is de klant verplicht tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien binnen de vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, is de klant zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30, respectievelijk 14 dagen na factuurdatum. De Klant wordt dan tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen de gerechts- en deurwaarderskosten, verschuldigd, welke steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kostenhoger zijn.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Het Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de klant geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de klant of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.

10.2 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder Overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover het bedrijf daardoor in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan het bedrijf kan worden toegerekend. Het Voorgaande laat onverlet de verplichting van het bedrijf zoveel mogelijk te proberen overmachtsituatie te voorkomen en te vermijden.

10.3 Indien sprake is van goederenvervoer over de weg, waarbij het bedrijf als vervoerder optreedt, en waarop de Wet Overeenkomst Wegvervoer Van toepassing is, geldt dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door een beschadiging, voor zover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een vervoerden de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

10.4 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de klant onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door het bedrijf te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

10.5 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de klant niet binnen een week na het schadevoorval het bedrijf per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en het bedrijf, doordat de klant niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

10.6 Het Bedrijf is slechts aansprakelijk voor schade van de klant die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij het personeel of de leiding van het bedrijf, indien en voor zover de grove onachtzaamheid of opzet door de klant worden aangetoond.

10.7 Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van het bedrijf, zullen de werknemers van het bedrijf jegens de klant niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.

10.8 Het Bedrijf is niet aansprakelijk boor bedrijfsschade, indirecte of gevolgschade.

10.9 Klant verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden, waaronder werknemers van het bedrijf de beveiligings- en bewakingsdiensten ten behoeve van de klant uitoefenen, voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante regelgeving. Klant is aansprakelijk voor alle schade, inclusief lichamelijk letsel, van werknemers van het bedrijf, veroorzaakt door of ontstaan tijdens de uitoefening van de beveiligings- en bewakingsdiensten, en vrijwaart het bedrijf voor alle aanspraken van werknemers van het bedrijf dienaangaande.

10.10 De klant vrijwaart het bedrijf voor aanspraken van derden jegens het bedrijf op zijn personeel, ter zake van het verlies van of schade aan goederen ten aanzien waarvan het bedrijf diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit een en ander voor zover die aanspraken de hiervoor genoemde maxima zouden overschrijden.

10.11 Indien SA-INT Security B.V. een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan Klant. Klant is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. SA-INT Security B.V. behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor SA-INT Security B.V. of indien SA-INT Security B.V. door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt. Aangifte door SA-INT Security B.V. geschiedt onder verantwoordelijkheid van Klant. SA-INT Security B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of Klant ten gevolge van de aangifte. Klant vrijwaart SA-INT Security B.V. voor alle aanspraken dienaangaande.

10.12 SA-INT Security B.V. is evenwel niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitzondering.

10.13 SA-INT Security B.V. is evenwel niet aansprakelijk voor bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door SA-INT Security B.V. ingeschakelde hulppersonen (werknemers van SA-INT Security B.V. daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met SA-INT Security B.V. verbonden organisatie of ingeschakelde personen of bedrijven.

10.14 Iedere aansprakelijkheid van SA-INT Security B.V., diens personen die in dienstbetrekking zijn bij SA-INT Security B.V. is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van SA-INT Security B.V. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. In het geval, om welke reden ook, hetgeen in dit artikel is bepaald ongeldig blijkt te zijn of de verzekeraars niet uitkeren, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door SA-INT Security B.V. aan de Klant in rekening gebracht honorarium terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft (exclusief omzetbelasting) tot een maximum van het eigen risico van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

10.15 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twee maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt, of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij SA-INT Security B.V. te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

10.16 De Klant is gehouden SA-INT Security B.V. schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de Klant alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de Klant betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van SA-INT Security B.V. ten behoeve van de Klant, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van SA-INT Security B.V.. Onder aanspraken van derden wordt hierbij mede verstaan als SA-INT Security B.V. als medepleger wordt aangesproken op grond van de wet.

Artikel 11 – Personeel

11.1 De Klant zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op, of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, dat voor het bedrijf werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 15.500,00 per overtreding, vermeerderd met een bedrag van €2.500,00 voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van SA-INT Security B.V. op volledige schadevergoeding.

11.2 SA-INT Security B.V. kiest het Personeel voor de ten behoeve van Klant uit te voeren Diensten aan de hand van de door Klant verstrekte informatie en met inachtneming van de eisen waaraan het Personeel op grond van de Overeenkomst tussen partijen en de wet moet voldoen. Binnen voormeld kader is SA-INT Security B.V. vrij in de keuze van haar Personeel. Indien het door SA-INT Security B.V. ingezette Personeel niet blijkt te voldoen aan de overeengekomen eisen en binnen redelijke termijn ook niet aan die eisen zal kunnen voldoen, dan wel de werkzaamheden structureel niet naar behoren verricht, zal SA-INT Security B.V. op schriftelijk verzoek van Klant en na overleg met Klant het betreffende Personeel vervangen.

11.3 Indien het noodzakelijk is dat Personeel van SA-INT Security B.V. moet worden ingewerkt door Klant en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor Klant een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van Klant.

11.4 SA-INT Security B.V. zal alleen de instanties en personen waarschuwen conform de schriftelijke instructies door Klant. SA-INT Security B.V. zal daarbij zoveel mogelijk de door Klant opgegeven volgorde aanhouden, maar is daaraan niet gebonden. SA-INT Security B.V. staat niet in voor het adequaat ingrijpen door de gewaarschuwde Personen en/of overheidsinstanties.

11.5 SA-INT Security B.V. staat niet in voor de bereikbaarheid van de personen aan wie de boodschappen moeten worden doorgegeven. SA-INT Security B.V. is slechts gehouden boodschappen door te geven en SA-INT Security B.V. zal derhalve niet ingaan op verzoeken om informatie of commentaar en zal geen klachten in behandeling nemen. De SA-INT Security B.V. is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de onbereikbaarheid van de opgegeven personen.

11.6 Het Personeel van SA-INT Security B.V. kan zich jegens Klant beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de Overeenkomst partij.

Artikel 12 – Arbeidsomstandigheden en middelen

12.1 Klant verplicht zich om SA-INT Security B.V. in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Klant draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan SA-INT Security B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan SA-INT Security B.V. wordt verstrekt. Indien Klant niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft SA-INT Security B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Klant, waaronder kosten van het door SA-INT Security B.V. zelf te verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.

12.2 Indien door SA-INT Security B.V. in het kader van de Overeenkomst Diensten worden verricht in of bij het Object, draagt Klant zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting.

12.3 Klant zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het Personeel van SA-INT Security B.V. haar Diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het Personeel bij het verlenen van de Diensten schade lijdt. Klant zal SA-INT Security B.V. regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in het Object die als gevaarlijk voor het Personeel kunnen worden beschouwd.

12.4 Het Personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van SA-INT Security B.V. dragen, tenzij met Klant nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die niet aan SA-INT Security B.V. kunnen worden toegerekend, waardoor SA-INT Security B.V. niet in staat is zijn verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden, of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken. Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de onderneming van SA-INT Security B.V., stakingen elders voor zover SA-INT Security B.V. daardoor in zijn dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van SA-INT Security B.V. aan hun verplichtingen, alsmede extreme weers- en verkeersomstandigheden.

13.2 In geval van overmacht is SA-INT Security B.V. zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er voor SA-INT Security B.V. een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. SA-INT Security B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst intreedt.

13.3 Indien SA-INT Security B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

Artikel 14 – Reclames

14.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Klant binnen 8 dagen nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan SA-INT Security B.V.. Indien SA-INT Security B.V. een klacht gegrond acht, zal SA-INT Security B.V. de Diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten onmogelijk of zinloos is, zal SA-INT Security B.V. alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 15 – Rechts- en forumkeuze

15.1 Op alle overeenkomsten tussen de Klant en SA-INT Security B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar SA-INT Security B.V. gevestigd is resp. in Almelo.

Algemene voorwaarden
van Safety Intelligence B.V.

Artikel 1 – Algemeen

1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
> De Klant: de wederpartij van Safety Intelligence B.V. bij een overeenkomst als bedoeld in Artikel 2.1 of

overige bepaling hierin genoemd;
> Bedrijf: Safety Intelligence B.V., gevestigd te Hengelo;

1.2 SA-INT Security is een besloten vennootschap.

1.3 Alle opdrachten worden, met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en verzorgd door Safety Intelligence B.V.

1.4 Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeven van SA-INT Security en van al degene die voor SA-INT Security werkzaam zijn, direct of indirect.

1.5 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten twee overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

1.6 De door Safety Intelligence B.V. gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en eventuele andere heffingen, alsmede exclusief eventuele in het kader van de Overeenkomst te maken kosten, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 2 – Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden maakt deel uit van alle overeenkomsten (mondeling of schrijftelijk) van opdracht of dienstverlening, strekkend tot het verrichten van werkzaamheden door Safety Intelligence B.V., van alle daaruit voortvloeiende en/of daarmee samenhangende overeenkomsten/ opdrachten tussen de Klant en Safety Intelligence B.V., respectievelijk hun rechtsopvolgers, alsmede van alle door Safety Intelligence B.V. gedane aanbiedingen en/of offertes.

2.2 Van deze voorwaarden afwijkende bedingen zijn slechts van kracht indien en voorzover Safety Intelligence B.V. deze uitdrukkelijk en schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd.

2.3 Indien enig beding, deel uitmakend van deze algemene voorwaarden of van de overeenkomst, nietig zou zijn of vernietigd wordt, blijft de overeenkomst voor het overige zoveel mogelijk in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen onverwijld worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zoveel mogelijk benadert, dit in de geest van de gemaakte afspraken en/of overeenkomsten.

Artikel 3 – Gegevens en informatie

3.1 Safety Intelligence B.V. is slechts gehouden tot (verdere) uitvoering van de opdracht indien de Klant alle door Safety Intelligence B.V. verlangde gegevens en informatie, in de vorm en op de wijze als door Safety Intelligence B.V. gewenst heeft verstrekt. Extra kosten, ontstaan doordat de Klant de verlangde gegevens of informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk heeft verstrek komen voor rekening van de Klant.

3.2 De Klant is gehouden Safety Intelligence B.V. onverwijld te informeren omtrent feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 De Klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de door of namens hem aan Safety Intelligence B.V. verstrekte gegevens en informatie.

Artikel 4 – Uitvoering van de opdracht

4.1 Met het sluiten van een overeenkomst zoals hier bedoeld, verplicht het bedrijf zich tot het verrichten van normale diensten van beveiliging en bewaking, tot dergelijke normale dienstverlening behoort in ieder geval niet het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijkte stellengeschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen de klant en een of meer derden.

4.2 Safety Intelligence B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de opdracht wordt uitgevoerd, doch neemt daarbij de door de Klant kenbaar gemaakte wensen zoveel mogelijk in acht.

4.3 Het bedrijf is gehouden haar diensten en werkzaamheden naar beste weten en kunnen te verrichten met inachtneming van de van overheidswege gestelde eisen voor particuliere beveiligingsorganisaties.

4.4 De klant is verplicht om Safety Intelligence B.V. op een goede wijze in de gelegenheid te stellen de overeengekomen dienst en werkzaamheden te verrichten. Daartoe behoort onder meer het verstrekken van voldoende informatie voor het bepalen van de noodzakelijke werkzaamheden.

4.5 Alle Offertes van het bedrijf verbinden slechts, indien deze schriftelijk zijn gedaan en door de klant schriftelijk zijn aanvaard. Door de klant gedane verzoeken tot het verrichten van diensten of uitvoeren van werkzaamheden, doen eerst een overeenkomst ontstaan, indien deze verzoeken door het bedrijf schriftelijk zijn aanvaard.

4.6 Indien de overeenkomst niet voor een bepaalde tijd wordt aangegaan, dan wordt de overeenkomst aangegaan voor een periode van onbepaalde tijd.

4.7 Elk van de partijen is gerechtigd een Overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen het eind van ieder kalenderjaar bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden.

4.8 Een Overeenkomst voor bepaalde tijd wordt na afloop van de overeengekomen periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij door Klant of Safety Intelligence B.V. bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode te kennen is gegeven dat de Overeenkomst bij einde van de termijn afloopt.

4.9 Elk der partijen kan de Overeenkomst ontbinden indien de wederpartij – nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken – tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze Overeenkomst. Elk der partijen is tevens gerechtigd de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden in geval van faillissement of surséance van betaling van de wederpartij, of in het geval op de wederpartij de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.

Artikel 5 – Intellectuele vermogensrechten

5.1 Alle rechten met betrekking tot producten van de geest die Safety Intelligence B.V. bij de uitvoering van de opdracht ontwikkelt of gebruikt daaronder mede begrepen adviezen, werkwijzen, (model)-contracten, systemen, systeemontwerpen en computerprogramma’s, komen toe aan Safety Intelligence B.V., voor zover deze niet reeds aan derden toekomen.

5.2 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Safety Intelligence B.V. is het de Klant niet toegestaan de producten van de geest of de vastlegging daarvan op gegevensdragers al dan niet tezamen met of door inschakeling van derden te verveelvoudigen, openbaren of exploiteren onverminderd het bepaalde in Artikel 6.3.

Artikel 6 – Geheimhouding

6.1 Safety Intelligence B.V. is verplicht de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie geheim te houden tegenover derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze verplichting geldt niet voorzover op Safety Intelligence B.V. een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking of de Klant, Safety Intelligence B.V. van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven

6.2 Safety Intelligence B.V. en al degenen die voor Safety Intelligence B.V. werkzaam zijn, direct of indirect zijn, indien zij optreden in een tucht-, civiele of strafprocedure, gerechtigd de door of namens de Klant verschafte gegevens en informatie alsmede andere gegevens en informatie waarvan zij bij de uitvoering van de opdracht kennis hebben genomen aan te wenden voorzover deze naar hun redelijk oordeel van belang kunnen zijn.

6.3 Behoudens de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Safety Intelligence B.V. is het de Klant niet toegestaan de inhoud van adviezen, opinies of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Safety Intelligence B.V. openbaar te maken of anderszins aan derden ter beschikking te stellen, behoudens voorzover dit rechtstreeks uit de overeenkomst voortvloeit, geschiedt ter inwinning van een deskundig oordeel omtrent de desbetreffende werkzaamheden van Safety Intelligence B.V. , op de Klant een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust, of indien de Klant voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele of strafprocedure.

6.4 Safety Intelligence B.V. mag eenzijdig van bovenstaande bepaling afwijken op het moment dat Safety Intelligence B.V. of een (voormalig) medewerker door justitie of andere overheidsautoriteiten wordt aangesproken ten aanzien van een mogelijk (strafrechtelijk) vergrijp door klant.

Artikel 7 – Prijswijziging en factureren

7.1 Indien tijdens de duur van de door het bedrijf met de klant gesloten overeenkomst kost prijsverhogende wijzigingen optreden ten gevolge van, onder meer, wijzigingen in de lonen en andere arbeids-voorwaarden, toeslagen op de lonen, premieverhogingen voor de sociale wetten, verhoging van onkostenvergoedingen, alsmede kostprijsverhogingen door externe kosten, is het bedrijf gerechtigd het met de klant overeengekomen tarief tussentijds te verhogen, zulks met inachtneming van de in dit verband door de overheid gestelde en nog te stellen regels. Deze bevoegdheid ontstaat eerst nadat drie maanden zijn verstreken sedert het tijdstip waarop het bedrijf en de klant de overeenkomst hebben gesloten.

7.2 Indien SA-INT Security heeft aangegeven dat SA-INT Security factureert aan de hand van de door Klant voor akkoord getekende urenverantwoording van het Personeel, dan is Klant verantwoordelijk voor de juiste invulling van gewerkte uren en overuren en van door het Personeel gemaakte onkosten. Indien Klant weigert de urenverantwoording voor akkoord te tekenen heeft Safety Intelligence B.V. het recht het aantal door het Personeel gewerkte uren zelf vast te stellen overeenkomstig de opgave van de werknemer dan wel, bij gebreke van een dergelijke opgave, vast te stellen op de overeengekomen arbeidsomvang.

Artikel 8 – Honorarium

8.1 De Klant is aan Safety Intelligence B.V. een honorarium alsmede vergoeding van gemaakte kosten verschuldigd overeenkomstig de bij Safety Intelligence B.V. gebruikelijke tarieven, berekeningsmethodieken en werkwijzen.

Artikel 9 – Betaling

9.1 Betaling dient zonder enige aftrek, korting of verrekening in Nederlandse valuta te geschieden door storting of overmaking op de op de factuur aangegeven bank- of girorekening binnen veertien dagen na factuurdatum.

9.2 Indien de Klant niet binnen de in lid 1 genoemde termijn heeft betaald, is Safety Intelligence B.V. gerechtigd, nadat hij de Klant tenminste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van Safety Intelligence B.V., vanaf de vervaldag de Klant de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

9.3 Alle buitengerechtelijke kosten die Safety Intelligence B.V. heeft in verband met de incasso van een vordering op de Klant zijn voor rekening van de Klant.

9.4 Alle kosten die Safety Intelligence B.V. heeft in verband met een gerechtelijke procedure tegen de Klant zijn voor rekening van de Klant, ook voorzover deze kosten de rechterlijke proceskostenveroordeling overtreffen, tenzij Safety Intelligence B.V. als verliezende partij in de kosten wordt veroordeeld.

9.5 Safety Intelligence B.V. behoudt zich het recht voor om – ook tijdens de uitvoering van een opdracht, indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de Klant daartoe naar het oordeel van Safety Intelligence B.V. aanleiding geeft – van de Klant gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling en/of het stellen van zekerheid te verlangen, bij gebreke waarvan Safety Intelligence B.V. gerechtigd is de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten.

9.6 Zoals niet alle facturen aan Safety Intelligence B.V. is voldaan heeft Safety Intelligence B.V. het recht om alle (originele) informatie en materialen van de Klant onder zicht te houden en deze dus niet aan de Klant te retourneren.

9.7 Het Bedrijf is bevoegd aan het begin van de termijn, waarover moet worden betaald, haar factuur bij de klant in te dienen. In dat geval is de klant verplicht tot betaling binnen 30 dagen na factuurdatum. In alle andere gevallen is de klant verplicht tot betaling binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien binnen de vermelde termijnen geen betaling heeft plaatsgevonden, is de klant zonder nadere aanzegging of ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd, te rekenen vanaf 30, respectievelijk 14 dagen na factuurdatum. De Klant wordt dan tevens de administratie- en inningskosten, daaronder begrepen de gerechts- en deurwaarderskosten, verschuldigd, welke steeds 15% van de verschuldigde hoofdsom bedragen, tenzij de werkelijke kostenhoger zijn.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1 Het Bedrijf is nimmer aansprakelijk voor schade welke bij de toegepaste wijze van werken niet te vermijden is, indien door of namens de klant geen schriftelijke bezwaren zijn geuit tegen deze wijze van werken, of indien door of namens de klant of door de omstandigheden geëiste spoed tot deze wijze van werken dwingt.

10.2 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor het niet of niet volledig verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, indien zulks het gevolg is van overmacht. Onder Overmacht wordt in ieder geval verstaan oorlog, staat van oorlog, staat van beleg, burgeroorlog, rebellie, revolutie, opstand, militaire of andere machtsovername en plundering in verband met deze omstandigheden, stakingen en andere arbeidsconflicten elders voor zover het bedrijf daardoor in zijn dienstverlening wordt bemoeilijkt, kraakacties, ernstig belemmerende weersomstandigheden, verkeersstoornissen, en meer in het algemeen elke oorzaak die niet aan het bedrijf kan worden toegerekend. Het Voorgaande laat onverlet de verplichting van het bedrijf zoveel mogelijk te proberen overmachtsituatie te voorkomen en te vermijden.

10.3 Indien sprake is van goederenvervoer over de weg, waarbij het bedrijf als vervoerder optreedt, en waarop de Wet Overeenkomst Wegvervoer Van toepassing is, geldt dat het bedrijf niet aansprakelijk is voor schade ontstaan door een beschadiging, voor zover deze is veroorzaakt door een omstandigheid die een zorgvuldig vervoerder niet heeft kunnen vermijden en voor zover zulk een vervoerden de gevolgen daarvan niet heeft kunnen verhinderen.

10.4 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de klant onvoldoende of onjuiste informatie heeft verstrekt op grond waarvan de door het bedrijf te verrichten diensten of werkzaamheden zijn vastgesteld en uitgevoerd.

10.5 Het Bedrijf is niet aansprakelijk voor schade indien de klant niet binnen een week na het schadevoorval het bedrijf per aangetekend schrijven aansprakelijk heeft gesteld, en het bedrijf, doordat de klant niet binnen genoemde termijn deze mededeling heeft gedaan, in zijn mogelijkheden is beperkt een onderzoek naar de schade en de oorzaken daarvan in te stellen.

10.6 Het Bedrijf is slechts aansprakelijk voor schade van de klant die het gevolg is van grove onachtzaamheid of opzet bij het personeel of de leiding van het bedrijf, indien en voor zover de grove onachtzaamheid of opzet door de klant worden aangetoond.

10.7 Onverminderd de eigen aansprakelijkheid van het bedrijf, zullen de werknemers van het bedrijf jegens de klant niet persoonlijk aansprakelijk zijn ter zake van schade veroorzaakt in de dienstbetrekking, tenzij het betreft opzettelijk of door grove schuld toegebrachte schade.

10.8 Het bedrijf is niet aansprakelijk boor bedrijfsschade, indirecte of gevolgschade.

10.9 Klant verplicht zich ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden, waaronder werknemers van het bedrijf de beveiligings- en bewakingsdiensten ten behoeve van de klant uitoefenen, voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante regelgeving. Klant is aansprakelijk voor alle schade, inclusief lichamelijk letsel, van werknemers van het bedrijf, veroorzaakt door of ontstaan tijdens de uitoefening van de beveiligings- en bewakingsdiensten, en vrijwaart het bedrijf voor alle aanspraken van werknemers van het bedrijf dienaangaande.

10.10 De klant vrijwaart het bedrijf voor aanspraken van derden jegens het bedrijf op zijn personeel, ter zake van het verlies van of schade aan goederen ten aanzien waarvan het bedrijf diensten of werkzaamheden dient te verrichten. Dit een en ander voor zover die aanspraken de hiervoor genoemde maxima zouden overschrijden.

10.11 Indien Safety Intelligence B.V. een strafbaar feit ontdekt, dan rapporteert hij dat aan Klant. Klant is bevoegd tot het doen van aangifte van dit strafbaar feit. Safety Intelligence B.V. behoudt zich het recht voor om zelf aangifte te doen indien het nalaten daarvan mogelijk kan leiden tot schade voor Safety Intelligence B.V. of indien Safety Intelligence B.V. door het nalaten van aangifte mogelijk zelf een strafbaar feit pleegt. Aangifte door Safety Intelligence B.V. geschiedt onder verantwoordelijkheid van Klant. Safety Intelligence B.V. kan nimmer aansprakelijk worden gehouden voor schade van derden of Klant ten gevolge van de aangifte. Klant vrijwaart Safety Intelligence B.V. voor alle aanspraken dienaangaande.

10.12 Safety Intelligence B.V. is evenwel niet aansprakelijk voor het niet deugdelijk functioneren van de bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevens en bestanden, registers of andere zaken, geen enkele uitzondering.

10.13 Safety Intelligence B.V. is evenwel niet aansprakelijk voor bij de Klant of derden ontstane schade die het gevolg is van een handelen of nalaten van door Safety Intelligence B.V. ingeschakelde hulppersonen (werknemers van Safety Intelligence B.V. daaronder niet begrepen), ook indien deze werkzaam zijn bij een met Safety Intelligence B.V. verbonden organisatie of ingeschakelde personen of bedrijven.

10.14 Iedere aansprakelijkheid van Safety Intelligence B.V., diens personen die in dienstbetrekking zijn bij Safety Intelligence B.V. is in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Safety Intelligence B.V. wordt uitbetaald, te vermeerderen met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. In het geval, om welke reden ook, hetgeen in dit artikel is bepaald ongeldig blijkt te zijn of de verzekeraars niet uitkeren, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Safety Intelligence B.V. aan de Klant in rekening gebracht honorarium terzake van de werkzaamheden waarop de schadeveroorzakende gebeurtenis betrekking heeft (exclusief omzetbelasting) tot een maximum van het eigen risico van de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

10.15 Een vordering tot vergoeding van schade dient uiterlijk binnen twee maanden nadat de Klant de schade heeft ontdekt, of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij Safety Intelligence B.V. te zijn ingediend, bij gebreke waarvan het recht op schadevergoeding vervalt.

10.16 De Klant is gehouden Safety Intelligence B.V. schadeloos te houden en te vrijwaren voor alle aanspraken van derden – daaronder mede begrepen aandeelhouders, bestuurders, commissarissen en personeel van de Klant alsmede gelieerde rechtspersonen en ondernemingen en anderen die bij de organisatie van de Klant betrokken zijn – die voortvloeien uit of verband houden met de werkzaamheden van Safety Intelligence B.V. ten behoeve van de Klant, behoudens voorzover deze aanspraken het gevolg zijn van opzet of grove schuld van Safety Intelligence B.V.. Onder aanspraken van derden wordt hierbij mede verstaan als Safety Intelligence B.V. als medepleger wordt aangesproken op grond van de wet.

Artikel 11 – Personeel

11.1 De Klant zal op geen enkele wijze invloed uitoefenen of doen uitoefenen op, of medewerking verlenen of doen verlenen, in welke vorm dan ook, aan een personeelslid, dat voor het bedrijf werkzaam is, om bij hem of derden in dienst te komen of rechtstreeks werkzaamheden voor hem of derden te verrichten, zulks onder verbeurte van een dadelijk opeisbare boete van € 15.500,00 per overtreding, vermeerderd met een bedrag van €2.500,00 voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van Safety Intelligence B.V. op volledige schadevergoeding.

11.2 Safety Intelligence B.V. kiest het Personeel voor de ten behoeve van Klant uit te voeren Diensten aan de hand van de door Klant verstrekte informatie en met inachtneming van de eisen waaraan het Personeel op grond van de Overeenkomst tussen partijen en de wet moet voldoen. Binnen voormeld kader is Safety Intelligence B.V. vrij in de keuze van haar Personeel. Indien het door Safety Intelligence B.V. ingezette Personeel niet blijkt te voldoen aan de overeengekomen eisen en binnen redelijke termijn ook niet aan die eisen zal kunnen voldoen, dan wel de werkzaamheden structureel niet naar behoren verricht, zal Safety Intelligence B.V. op schriftelijk verzoek van Klant en na overleg met Klant het betreffende Personeel vervangen.

11.3 Indien het noodzakelijk is dat Personeel van Safety Intelligence B.V. moet worden ingewerkt door Klant en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor Klant een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van Klant.

11.4 Safety Intelligence B.V. zal alleen de instanties en personen waarschuwen conform de schriftelijke instructies door Klant. Safety Intelligence B.V. zal daarbij zoveel mogelijk de door Klant opgegeven volgorde aanhouden, maar is daaraan niet gebonden. Safety Intelligence B.V. staat niet in voor het adequaat ingrijpen door de gewaarschuwde Personen en/of overheidsinstanties.

11.5 Safety Intelligence B.V. staat niet in voor de bereikbaarheid van de personen aan wie de boodschappen moeten worden doorgegeven. Safety Intelligence B.V. is slechts gehouden boodschappen door te geven en Safety Intelligence B.V. zal derhalve niet ingaan op verzoeken om informatie of commentaar en zal geen klachten in behandeling nemen. De Safety Intelligence B.V. is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de onbereikbaarheid van de opgegeven personen.

11.6 Het Personeel van Safety Intelligence B.V. kan zich jegens Klant beroepen op alle aan de Overeenkomst te ontlenen verweermiddelen als waren zij zelf bij de Overeenkomst partij.

Artikel 12 – Arbeidsomstandigheden en middelen

12.1 Klant verplicht zich om Safety Intelligence B.V. in de gelegenheid te stellen de Overeenkomst uit te voeren onder condities die voldoen aan de wettelijke veiligheidseisen en andere overheidsvoorschriften. Klant draagt er zorg voor dat alle informatie en (hulp)materialen, waarvan Safety Intelligence B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Safety Intelligence B.V. wordt verstrekt. Indien Klant niet tijdig aan deze verplichting voldoet, heeft Safety Intelligence B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of extra kosten die voortvloeien uit de nalatigheid van Klant, waaronder kosten van het door Safety Intelligence B.V. zelf te verkrijgen van die middelen, volgens gebruikelijke tarieven aan Klant in rekening te brengen.

12.2 Indien door Safety Intelligence B.V. in het kader van de Overeenkomst Diensten worden verricht in of bij het Object, draagt Klant zorg voor in redelijkheid gewenste faciliteiten. Deze faciliteiten omvatten in ieder geval communicatiemiddelen, voldoende verwarming, verlichting, stroomvoorziening, toiletvoorziening, telefoon, brandblusapparatuur en een EHBO-uitrusting.

12.3 Klant zal de lokalen, werktuigen en gereedschappen waarin of waarmee het Personeel van Safety Intelligence B.V. haar Diensten verleent, op zodanige wijze inrichten en onderhouden en zodanige maatregelen treffen en aanwijzingen verstrekken als redelijkerwijs nodig is om te voorkomen dat het Personeel bij het verlenen van de Diensten schade lijdt. Klant zal Safety Intelligence B.V. regelmatig informeren over de aanwezigheid en de plaats van alle materialen en situaties in het Object die als gevaarlijk voor het Personeel kunnen worden beschouwd.

12.4 Het Personeel zal tijdens de dienstverlening een uniform van Safety Intelligence B.V. dragen, tenzij met Klant nadrukkelijk anders is overeengekomen en wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.

Artikel 13 – Overmacht

13.1 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die niet aan Safety Intelligence B.V. kunnen worden toegerekend, waardoor Safety Intelligence B.V. niet in staat is zijn verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar van terrorisme en/of kwaadwillige besmetting af te wenden, of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken. Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen binnen de onderneming van Safety Intelligence B.V., stakingen elders voor zover Safety Intelligence B.V. daardoor in zijn dienstverlening wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van Safety Intelligence B.V. aan hun verplichtingen, alsmede extreme weers- en verkeersomstandigheden.

13.2 In geval van overmacht is Safety Intelligence B.V. zonder rechterlijke tussenkomst bevoegd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de Overeenkomst direct te ontbinden, zonder dat er voor Safety Intelligence B.V. een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. Safety Intelligence B.V. heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming verhindert, tijdens de uitvoering van de Overeenkomst intreedt.

13.3 Indien Safety Intelligence B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Klant is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

Artikel 14 – Reclames

14.1 Klachten over de uitvoering van de Overeenkomst dienen door Klant binnen 8 dagen nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken, schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld aan Safety Intelligence B.V.. Indien Safety Intelligence B.V. een klacht gegrond acht, zal Safety Intelligence B.V. de Diensten alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Diensten onmogelijk of zinloos is, zal Safety Intelligence B.V. alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 10.

Artikel 15 – Rechts- en forumkeuze

15.1 Op alle overeenkomsten tussen de Klant en Safety Intelligence B.V. is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

15.2 Geschillen welke niet tot de competentie van de kantonrechter behoren worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats waar Safety Intelligence B.V. gevestigd is resp. in Almelo.